Val-Suzon

Phellinus pomaceus - Fasc. 1 - Fiche n° 67