Val-Suzon

Macrolepiota excoriata - Fasc. 5 - Fiche n° 470